BSM 2007

MIDWEEK

KNOCK-OUT TEAMS

Round 1

(¾ GREEN)

Round 2

(¾ GREEN)

Round 3

(1 GREEN)

Semi Final

(1½ GREEN)

Final

(2 GREEN)

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

NAQVI  (+26)
BYE
 
   
v
 
NAQVI (+10)
   
PORTER
 
v
   
GODFREY (+20)
 
DRAPER
   
v
GODFREY
 
1      NAQVI
 
SANDFORD
v
   
DRAPER, C  (+51)
DRAPER (+16)
 
(RED 1)
1   PASKE
v
     
WEBB
   
v
(RED 1)
MILLER
 
 
   
v
 
PASKE (+29)
4      PASKE
 
PASKE (+22)
BYE
v
 
BARTLEY (+9)
BYE
BARTLEY
(WHITE 1)
 
v
     
v
WILKINSON
       
LUCIONI (+35)
BYE
 
   
v
     

+ 23

BEARD
 
LUCIONI (+19)
3     LUCIONI

WINNER

SIMPSON
 
v

E LUCIONI
D MOIR,
A SOUTHWELL,

M HOSKINS,

J WILLIAMS

v
 
COPELAND
(RED 2)
COPELAND (+55)
BYE
   
HUGGINS
BYE
 
v
v
 
MITCHELL (+17)
 
MITCHELL (+28)
 
v
2  MITCHELL
(WHITE 1)
EVETTS 
BYE
THROWER
 
   
(WHITE 2)
 
THROWER (+9)